Czym są ceny transferowe?

Podmioty gospodarcze, które operują wspólnym kapitałem lub mają powiązania osobowe, zawierają między sobą transakcje jako podmioty powiązane. W takiej relacji podmiot dominujący sprawuje zarząd lub kontrolę wobec innego podmiotu, tzw. zależnego, z którym jest on powiązany. We wspólnych operacjach gospodarczych podmioty te stosują tzw. ceny transakcyjne, czyli transferowe. Czym są ceny transferowe? Cena transferowa to określony w ustawie Ordynacja podatkowa, a także w ustawach: o PIT oraz CIT, rezultat finansowy warunków sprzedaży dóbr, usług lub praw, które zostały ustalone lub narzucone w transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi.

Jakie obowiązki sprawozdawcze dotyczą cen transferowych?

Podmioty powiązane, których transakcje przekroczyły ustawowe progi kwotowe, zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z określonymi wytycznymi, dlatego podmioty gospodarcze często korzystają w tym zakresie z usług biura księgowego. Lublin oraz inne, okoliczne miejscowości to obszar naszej współpracy z firmami, które powierzyły nam opracowanie dokumentacji cen transferowych. Na podstawie sprawozdań cen transferowych organy podatkowe dokonują analizy operacji między podmiotami powiązanymi w celu ustalenia prawidłowości oraz ekonomicznej zasadności transakcji.

Jaką rolę odgrywają ceny transferowe?

Stosowanie cen transferowych przez przedsiębiorców w obrębie wspólnej grupy kapitałowej czy osobowej, daje podmiotom powiązanym możliwość elastycznego dokonywania wzajemnych rozliczeń oraz zarządzania kwotą dochodu do opodatkowania. Zasady ustalania cen transferowych nie mogą jednak naruszać warunków rynkowych, w jakich niepowiązani ze sobą przedsiębiorcy finalizują transakcje gospodarcze.