Blog


kalkulator i długopis

Jak prawidłowo obliczyć listy płac?

Obliczanie list płac to kluczowy element zarządzania finansami w każdej firmie. Proces ten może być skomplikowany, zwłaszcza w przypadku zmieniających się przepisów i różnych form zatrudnienia. Właściwe obliczenie wynagrodzeń pracowników jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także wpływa na motywację i satysfakcję z pracy

Czytaj więcej...

świadectwo pracy

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to oficjalny dokument potwierdzający zatrudnienie pracownika w danej firmie czy instytucji oraz określający okres zatrudnienia, stanowisko i zakres obowiązków. W Polsce każdy pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy na żądanie osoby opuszczającej zakład pracy. Ten dokument jest ważny przy poszukiwaniu nowej pracy lub ubieganiu się o świadczenia emerytalne i rentowe. Sprawdźmy, jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy.

Czytaj więcej...

korekta zeznania podatkowego

Jak złożyć korektę zeznania podatkowego?

Polskie prawo przewiduje możliwość dokonania korekty zeznania, która pozwala na wprowadzenie zmian i sprostowanie ewentualnych pomyłek. W tym artykule przedstawiamy jak krok po kroku złożyć korektę zeznania podatkowego.

Czytaj więcej...

obliczanie wartości środka trwałego

Jak określić wartość środka trwałego?

Środki trwałe to materialne aktywa, które służą do generowania dochodu i mają długoterminową wartość. Przykłady środków trwałych to budynki, grunty, pojazdy, sprzęt, meble i inne przedmioty, które są wykorzystywane do generowania przychodów. Warto również wspomnieć o wartościach niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, prawa autorskie i znaki towarowe.

Czytaj więcej...

prowadzenie ewidencji przychodów

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Prowadzenie ewidencji przychodów jest wymogiem prawnym dla niektórych przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł zawiera przegląd przepisów i wymogów związanych z prowadzeniem ewidencji przychodów w Polsce.

Czytaj więcej...

księgowy oblicza podatki

Kto może być księgowym?

Zawód księgowego wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, jednak po deregulacji, która nastąpiła w 2014 r., zawód ten nie podlega certyfikacji przez Ministerstwo Finansów. Kto może być księgowym? Aby wykonywać zawód księgowego nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, jednak należy zdobywać i aktualizować wiadomości z zakresu przepisów podatkowych oraz przestrzegać polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Czytaj więcej...

polskie banknoty i monety

Czym są ceny transferowe?

Podmioty gospodarcze, które operują wspólnym kapitałem lub mają powiązania osobowe, zawierają między sobą transakcje jako podmioty powiązane. W takiej relacji podmiot dominujący sprawuje zarząd lub kontrolę wobec innego podmiotu, tzw. zależnego, z którym jest on powiązany. We wspólnych operacjach gospodarczych podmioty te stosują tzw. ceny transakcyjne, czyli transferowe. Czym są ceny transferowe? Cena transferowa to określony w ustawie Ordynacja podatkowa, a także w ustawach: o PIT oraz CIT, rezultat finansowy warunków sprzedaży dóbr, usług lub praw, które zostały ustalone lub narzucone w transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi.

Czytaj więcej...

spotkanie z księgową

Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

W polskim prawie podatkowym przewidziane są różne formy opodatkowania, które stosowane są w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomicznych potrzeb podatnika. Z wyborem określonej formy rozliczania podatku wiążą się konkretne obowiązki, które na podatników nakłada ustawa o rachunkowości. Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy? Odpowiedzi na to pytanie znajdują się w przepisach, które określają zasady prowadzenia rachunkowości oraz krąg podmiotów uprawnionych do wyboru konkretnej formy opodatkowania.

Czytaj więcej...