Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to oficjalny dokument potwierdzający zatrudnienie pracownika w danej firmie czy instytucji oraz określający okres zatrudnienia, stanowisko i zakres obowiązków. W Polsce każdy pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy na żądanie osoby opuszczającej zakład pracy. Ten dokument jest ważny przy poszukiwaniu nowej pracy lub ubieganiu się o świadczenia emerytalne i rentowe. Sprawdźmy, jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy.

Struktura świadectwa pracy

Na początku dokumentu powinny znajdować się dane identyfikacyjne dotyczące firmy, takie jak jej pełna nazwa, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Kolejnym istotnym elementem są dane osobowe byłego pracownika, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL. 

W kolejnym fragmencie świadectwa należy podać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia. Okres ten musi obejmować cały czas zatrudnienia u danego pracodawcy, włącznie z okresami urlopów oraz ewentualnych zawieszeń.

Ważny jest również opis stanowiska zajmowanego przez pracownika oraz zakres obowiązków, jakie wykonywał. Świadectwo pracy powinno zawierać informacje o wymiarze czasu pracy (pełny lub niepełny) oraz rodzaju umowy o pracę (np. na czas określony, nieokreślony). Dodatkowo warto dodać informacje o ewentualnych zmianach tych warunków w trakcie zatrudnienia. W dokumencie należy również wskazać przyczynę rozwiązania umowy o pracę oraz podać datę jej rozwiązania. Przyczyna może dotyczyć zarówno inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika.

Inne elementy, które mogą znaleźć się na świadectwie pracy

Mimo że nie jest to obowiązkowe, nasze biuro księgowe z Lublina może dodać informacje na temat wynagrodzenia pracownika czy innych świadczeń. Wynagrodzenie może być podane zarówno w formie pensji, jak i odpowiednika czasowego. Wiele firm decyduje się jednak na wpisanie takich informacji jedynie na życzenie osoby opuszczającej zakład pracy.

Niektóre firmy dodają również na końcu świadectwa pracy krótką ocenę jakości pracy pracownika, np. informację o jego zaangażowaniu, kompetencjach oraz ewentualnych awansach. Taka ocena może być pomocna dla przyszłych pracodawców przy wyborze odpowiedniego kandydata.